Verkoopsvoorwaarden
Brievenbussen bestellen online

Van Eyck, Tiensestraat 15, 3000 Leuven.

Van Eyck, Tiensestraat 15, 3000 Leuven.

Algemene Voorwaarden

1: Volledigheid

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Dat wil zeggen dat de koper wordt geacht alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.
Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde uit door de koper verzonden of overhandigde documenten kan in de onderhavige algemene voorwaarden worden opgenomen, daar die documenten immers niet verenigbaar zouden zijn met deze algemene voorwaarden.

2: Doel

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen te bepalen in het kader van de online verkoop van goederen en diensten die door de vennootschap Van Eyck NV, gelegen Tiensestraat 15 3000 Leuven ond. Nr 0428 152 357 tel nr 016.22.20.20 worden verricht.
Deze overeenkomst bestaat uit de volgende contractuele documenten, voorgesteld in dalende hiërarchische volgorde:

 • Deze algemene voorwaarden;
 • De bestelbon.
 • De offerte
 • De website

In geval van tegenspraak tussen de bepalingen in documenten van verschillend niveau, gelden de bepalingen uit het document van het hoogste niveau.

3: Verloop van een bestelling:

 1. Bestelling door klant
 2. Bevestiging ontvangst door Van Eyck NV
 3. Orderbevestiging met correcte prijsbepaling en indicatieve levertermijn binnen de 48 uur en verzoek tot betaling voorschot
 4. Ontvangst voorschot.
 5. Indien nodig : een aanmaak van ontwerp van naambord of een verdere bespreking van het concept gevolgd door goedkeuring.
 6. Start van de levertermijn, uitvoering bestelling
 7. Melding dat bestelling klaar ligt ter afhaling of ter betaling
 8. Na betaling, start garantieperiode

4: Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat Van Eyck NV deze schriftelijk en volledig bevestigd heeft en voor zover de klant zijn verplichtingen nakomt (oa voorschot)
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Voor een onderneming:
Onderhavige algemene voorwaarden worden van kracht op de datum van betaling van het voorschot, of de aanvaarding van een geldig, door Van Eyck NV aanvaarde bestelbon, Deze bestelling wordt bekrachtigd door een orderbevestiging als teken van aanvaarding van de bestelling.

Voor een particulier persoon:
Onderhavige algemene voorwaarden worden van kracht op de datum van betaling van het voorschot

5: Uitvoering van de bestelling, beschikbaarheid van producten

De bestelling wordt in principe zo snel mogelijk uitgevoerd nadat de klant alle noodzakelijke gegevens heeft bezorgd. Ook gegevens ivm het naambord, schikking en alle andere noodzakelijke gegevens om tot de fabricatie over te gaan naam. Elke vertraging hiervan heeft een verlenging van de levertermijn tot gevolg.
De klant wordt verwittigd als de bestelling klaarligt of klaar is voor de volgende fase, bv plaatsing. Wij verwachten een bericht van de klant als de afhaling /betaling niet binnen de 14 dagen kan gebeuren. Zoniet kunnen er stallingskosten gerekend worden aan 3 euro per week incl 21%.
Zowel koper als verkoper hebben het recht voor uw bestelling te annuleren als deze één of meerdere ernstige onjuistheden bevat (prijs, beschrijving, foto...)
De verkoper kan bestelling annuleren mits teruggave voorschot als de goederen niet binnen een redelijke termijn kunnen bekomen worden wegens fabricatieproblemen of overmacht.

6: Vervangbrievenbus

In geval van levertermijn voor een brievenbus kan de klant na een concrete bestelling een vervangbrievenbus lenen mits betaling van een waarborg en dit voor de duur van de bestelling. Het huisnummer wordt er op eenvoudig verzoek en zonder meerprijs op geplaatst

7: Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Van Eyck NV, Tiensestraat 15, B-3000 Leuven. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8: Leveren van de goederen

Goederen worden geleverd na de uitvoering van alle afspraken en betalingen in de onderlinge verkoopsovereenkomst omschreven.

9: Afhaling van goederen.

Afhalingen zijn steeds mogelijk tijdens de werkuren, Klanten kunnen gratis gebruik maken van onze parking. Ons personeel kan indien mogelijk meehelpen inladen. Transport en behandelen van goederen gebeurt steeds op risico van de koper.

10: Leveren en plaatsingen van gekochte Goederen

Bepaalde goederen worden niet geleverd zonder meer, er is steeds een plaatsing bij voorzien,
Meer bepaald voor de brievenbussen die door hun aard en vorm, (groot, zwaar en gevoelig voor correct transport door een gewone transportfirma.

 • Materiaal wordt pas geleverd na betaling van het volledige saldo
 • Plaatsing zelf wordt betaald na de plaatsing, contant . klant houdt aldus volledig controle over de correctheid van de plaatsing

Van Eyck NV stelt bij wijze van dienstverlening een firma voor die deze plaatsingen kan uitvoeren na betaling van het saldo.
De kostprijs van de plaatsing wordt bepaald door de plaatser zelf in samenspraak met de klant. De prijzen vermeld op de site zijn indicatief. Van Eyck NV is niet verantwoordelijk voor plaatsing die gebeuren door derden.
Het staat de klant vrij om hierop in te gaan.. Van Eyck NV stelt deze plaatser voor te goeder trouw, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten bij de plaatsing. De plaatser zelf is hiervoor verantwoordelijk en zal ook hier zijn verantwoordelijk dienen te dragen Van Eyck NV wil wel alles in het werk stellen opdat alles naar wens zou verlopen. De Koper dient de plaatser te wijzen op verborgen leidingen of kabels of andere nutsvoorzieningen . De aanwezige leidingen en dergelijke worden verondersteld van op de reglementaire dieptes te zijn geplaatst.

11: Vertragingen bij leveringen

De klant krijgt bij elke bestelling een indicatieve levertermijn. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

 • Mocht de vooropgestelde levertermijn wordt overschreden, wel wordt de klant echter gevraagd ons te contacteren per mail, brief of met fax, met vermelding van de bestelbonnummer. Dan kunnen wij nazien wat er is foutgelopen Een nieuwe redelijke levertermijn kan gegeven worden zonder recht tot annulering.
  In geval het bestelde product niet beschikbaar is, bv omwille van onze leveranciers, of een ander probleem, wordt de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren.
 • Producten met maatwerk reeds in fabricatie kunnen niet geannuleerd worden.

Bij annulering worden al de betaalde bedragen zo snel mogelijk teruggestort.

12: Overmacht

Van Eyck NV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13: Prijzen en betaling

Al de vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief transportkosten De facturen zijn betaalbaar Van Eyck NV Tiensestraat 15 3000 Leuven In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

14: Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
Onderhavige algemene voorwaarden blijven geldig zo lang nodig is voor de levering van de betreffende goederen en diensten, en tot de garanties die de vennootschap Van Eyck NV verschuldigd is, vervallen.
Van Eyck NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies en/of schade door vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen zoals vermeld in deze verkoopsvoorwaarden, in elk geval van overmacht zoals stakingen, oorlog, ongevallen, diefstal, brand of fouten door leveranciers.
Behalve andersluidende verkoopsvoorwaarden of wetteksten, zal de verantwoordelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de bestelling.

15: Garantie

Op alle goederen is een fabrieksgarantie van 2 jaar.deze vangt aan op factuurdatum.
Wij vragen van de gebruiker van het aangekochte goed om die te onderhouden als een goede huisvader. Dat wil zeggen : smeren van bewegende delen, regelmatig onderhouden van het materiaal en indien nodig, tijdig melden als er iets niet normaal is, zodat het snel kan verholpen worden.

16: Indien we niet tot een vergelijk komen

De Nv Van Eyck bestaat in 2010 100 jaar en maakte er steeds een punt van alle klanten die menen recht te hebben om te klagen te horen en positief naar een oplossing te zoeken. Van Eyck NV zal uiteindelijk indien de rede niet meer aanwezig is zich tot de rechtbank wenden: In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Leuven bevoegd.